PRIVATLIVSPOLITIK OG HANDELSBETINGELSER

PRIVATLIVSPOLITIK OG HANDELSBETINGELSER

Seneste ændret 8. august 2023

Privatlivspolitik

Jetsmark Badmintonklubs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler
dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Jetsmark Badmintonklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Jetsmark Badmintonklub v/kasserer Mads Nysted Christensen, Birkevej 19, 9490 Pandrup. CVR: 65961628
Formand: Erling Mikkelsen. Telefon 60 38 14 60
Kasserer: Mads Nysted Christensen. Telefon 22 64 51 34
jbkjetsmark@gmail.dk
www.jetsmarkbk.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt oplysning om hvorvidt medlemmet har spillet før.
 • Oplysninger om klubskifter og ranglistepoint
 • Situationsbilleder i forbindelse med sociale arrangementer og træninger til brug for hjemmeside/facebook/instagram mv. Ved tilmelding skal medlemmet anføre hvorvidt foreningen har ret til at slå billeder af det enkelte medlem op på hjemmesiden/facebook/instagram.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse
 • For vores medlemmer behandler vi ingen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

2) Oplysninger om ledere og trænere:

2 af 4
Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Oplysninger om gennemførte træningskurser/ uddannelse
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer og oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

3) Oplysninger om frivillige der hjælper ved arrangementer for Jetsmark Badmintonklub:
Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • For frivillige der deltager som repræsentanter for Jetsmark Badmintonklub ved arrangementer, behandles der normalvis ikke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse. Der kan dog være særlige arrangementer hvor indhentelse af børneattest er krævet, og i sådanne situationer vil dette ske efter samtykke.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige børneattester
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner, ranglistepoint og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og ansøgning om kommunale tilskud.
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os og synliggøre vores forening for nye og nuværende medlemmer

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser/uddannelse
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

3 af 4

3) Formål med behandling af oplysninger på frivillige der hjælper ved arrangementer for Jetsmark Badmintonklub:

 • Som led i foreningens administrative styring og koordinering af deltagere ved arrangementerne samt krav om registreringsoplysninger fra arrangørens side
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser i det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v., samt tilmelding til individuelle stævner.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Opfyldelse af dokumentationskrav for ansøgning om kommunalt aktivitetstilskud og kontingentstøtte
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI's landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem
af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som frivillig ved arrangementer:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

4 af 4

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter din udmeldelse af foreningen
 • I forbindelse med registrering og bogføring af kontingent, kan navnet stå anført i den bagvedliggende regnskabsdokumentation, som opbevares i 5 år efter udløb af det regnskabsår som kontingentet vedrører.

Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter ophør af dit virke.

Frivillige ved arrangementer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra arrangementets afholdelse og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige registrerings- og kontaktoplysninger i op til 2 år efter afholdelse af arrangementet.
 • Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du blive gjort opmærksom på dette.

 

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Jetsmark Badmintonklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Jetsmark Badmintonklub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Jetsmark Badmintonklub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på  abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Jetsmark Badmintonklub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra Jetsmark Badmintonklubs hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Jetsmark Badmintonklub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Vilkår for Kontobetalingsordning

Jetsmark Badmintonklub

 

INDLEDNING

Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.

Kontobetaling ordningen udstedes af Jetsmark Badmintonklub og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af Jetsmark Badmintonklub, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen.

Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som Jetsmark Badmintonklub benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af Conventus.

 

ANVENDELSE AF KONTOBETALING

Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i Jetsmark Badmintonklubs aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis badminton, seniormotion eller andet, som klubben udbyder af aktiviteter.

Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.jetsmarkbk.dk.

Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via klubbens hjemmeside www.jetsmarkbk.dk eller via de terminaler, der er opstillet i klubbens lokaler. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.

Ved tilmelding til en aktivitet, trækker Jetsmark Badmintonklub købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger

købsprisen for den pågældende aktivitet.

 

TILMELDING TIL AUTOMATISK INDBETALING PÅ MEDLEMSKONTO

Under login medlemsfunktionerne på www.jetsmarkbk.dk kan Kunden tilmelde sig ”Automatisk indbetaling”.

Ved ”Automatisk indbetaling” sker der automatisk en indbetaling på medlemskontoen med det valgte beløb, når kortets saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra Kundens betalingskort som oplyst ved tilmeldingen til ”Automatisk indbetaling”. Ved tilmelding til servicen accepterer Kunden, at Jetsmark Badmintonklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på Kundens betalingskort.

Efter hver enkelt betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, Kunden har angivet under login medlemsfunktionerne.

Kunden kan til enhver tid framelde sig ”Automatisk indbetaling” igen under login medlemsfunktionerne. Framelding af ”Automatisk indbetaling” kan ikke betragtes som opsigelse af kontobetaling aftalen, og kontobetaling aftalen skal derfor altid opsiges særskilt og i henhold til reglerne anført under afsnittet ”Gyldighedsperiode”.

AFBUD TIL TILMELDT AKTIVITET OG FORTRYDELSESRET

Kunden kan indtil 3 timer forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding på hjemmesiden www.jetsmarkbk.dk eller på terminalerne opstillet i klubbens lokaler. Sker afmelding rettidigt krediteres Kundens konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset Kunden ikke deltager i den tilmeldte aktivitet.

En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

SIKKERHED

Kunden accepterer med disse brugsvilkår, at det udleverede medlemskort og udstedte brugernavn og adgangskode er strengt personlig, og ikke må oplyses eller videregives til andre.

Oplyses eller videregives brugernavn eller adgangskode mv. til andre, kan der ske et misbrug af tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig herfor i overensstemmelse med reglerne anført under afsnittet ”Hæftelse og ansvar”.

Brugerens videregivelse af oplysninger i strid med denne bestemmelse berettiger Jetsmark Idrætscenter til at suspendere yderligere brug af medlemskontoen samt ekskludere Kunden af foreningen.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Jetsmark Badmintonklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Jetsmark Badmintonklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som Kunden i øvrigt oplyser.

De personoplysninger der behandles, er navn adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor Kunden har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Jetsmark Badmintonklub.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

Kunden har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom Kunden kan fremsætte indsigelse mod videre behandling.

GYLDIGHEDSPERIODE

Kontobetaling aftalen er gældende, indtil de opsiges af Jetsmark Badmintonklub eller kunden.

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen, kan af Kunden foretages via medlemslogin fra Jetsmark Badmintonklubs hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til Jetsmark Badmintonklub. Kontaktoplysninger findes nederst i vilkårene.

Jetsmark Badmintonklub kan opsige aftalen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder via e-mail til den af Kunden senest oplyste e-mail adresse under medlemslogin.

Indbetalte beløb på medlemskontoen kan forbruges indtil udløb af aftalen, hvorefter eventuelt restbeløb udbetales til Kunden i henhold til bestemmelserne under punktet ”Tilbagebetaling”.

Opsigelse af kontobetaling aftalen berører ikke Kundens medlemskab af Jetsmark Badmintonklub i øvrigt, og dette medlemsskab skal opsiges særskilt.

TILBAGEBETALING

Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et retsbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.

For returnering af ubrugte beløb skal Kunden enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

BELØBSGRÆNSER

Der kan maksimalt være indestående på medlemskontoen på 1500 kr.

For at kunne gennemføre køb og tilmelde sig til en aktivitet, skal indeståendet på medlemskontoen som minimum udgøre et beløb, der dækker prisen på den pågældende aktivitet.

HÆFTELSE OG ANSVAR

Jetsmark Badmintonklub hæfter ikke for misbrug og anden uberettiget anvendelse af kontobetaling ordningen, og Kunden bærer dermed det fulde ansvar for enhver brug på medlemskontoen.

Jetsmark Idrætscenter opfordrer derfor til, at der udøves særlig agtpågivenhed med opbevaring af brugernavn og adgangskode.

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Jetsmark Badmintonklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Jetsmark Badmintonklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.jersmarkbk.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Jetsmark Badmintonklub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Jetsmark Badmintonklub som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Jetsmark Badmintonklub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Jetsmark Badmintonklub fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er: Jetsmark Badmintonklub · v/kasserer Mads Nysted Christensen · Birkevej 19 · DK-9490 Pandrup. Aktiviteterne afvikles i Jetsmark Idrætscenter · Bredgade 140 · 9490 Pandrup.
CVR-nr: 65961628 · E-mail: jbkjetsmark@gmail.com

Jetsmark Badmintonklub

Jetsmark Badmintonklub i Pandrup.

Har du spørgsmål til træningen eller vores instruktører på de forskellige hold er du velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Træning

- Ungdom
- Seniorer
- Motionist

Vores oplysninger
 • Bredgade 140

 • kontakt@jetsmarkbk.dk

 • +45 27 79 52 53

 • Følg os på Facebook

 • Vedtægter